Samfunnsøkonomisk utredning

Vi er spesialister på å teste hypoteser og utrede økonomiske problemstillinger. Vi har utarbeidet mer enn 100 + utredninger om demografi, arbeidsliv, bolig, helse, digitalisering, kommunereform og skatt mv. Våre utredninger belyser, synliggjør og avklarer bruk av ressurser, organisering og andre økonomiske fenomener gjennom en systematisk og metodisk fremgangsmåte. Vi anvender regresjonsanalyser, kartlegger status og mål/virkemiddelbruk, og andre kvalitative metoder som spørreundersøkelser, dybdeintervjuer mv.

Regional boliganalyse

For å forstå morgensdagens boligmarked vil gode regionale prognoser for boligtilbudet fremover gi verdifull informasjon. Detaljert statistikk for hva som planlegges å bygges, hvor og til hvilken pris i regionen gir også svært nyttig innsikt for aktører innen eiendom.

Basert på den løpende utviklingen i igangsettinger, faktiske ferdigstillinger og eventuelle brudd kan vår modell framskrive ferdigstilte boliger frem i tid, med godt samsvar med faktisk data.

Nytte- og kostnadsanalyse

Nytte- og kostnadsanalyse er en metodikk for å kartlegge mulighetsroms, identifisere kostnader og nytte av alternative tiltak for samfunnet og ulike grupper. Hensikten med en nytte- og kostnadsanalyse kan være å finne ut om et tiltak er lønnsomt eller ikke, vurdere effektene av tidligere tiltak eller rangere og prioritere mellom ulike løsninger.

En nytte- og kostnadsanalyse er sektorovergripende og skal i størst mulig grad fange opp virkninger for alle grupper i samfunnet som inntektsendringer for private husholdninger og næringslivet og virkninger på blant annet miljø, helse og økonomisk vekst. Nytte- og kostnadsanalyser viser om tiltak totalt sett er lønnsomme eller ikke, og dersom noen grupper kommer dårlig ut som følge av en foreslått endring bør dette også vurderes.

Stordata analyse

NyAnalyse henter inn, sammenstiller og utfører tekniske beregninger knyttet til “Big Data”.

Big Data er en fellesbetegnelse for den store mengden med strukturert og ustrukturert data som genereres av ulike aktører hver eneste dag. Forbrukere etterlater mange digitale spor gjennom søk, vurdering og kjøp på nettet.

Gjennom nøye planlegging kan man lagre og systematisere disse dataene for å generere ny innsikt, som i neste runde kan gi store innsparinger for deres virksomhet. 

NyAnalyse består av et team med fagsterke økonomer med kjernekompetanse innen matematisk modellering, statistisk analyse og utredningskompetanse. I tillegg har vi knyttet til oss samarbeidspartnere med bakgrunn innen Data Science. 

Bransje- og selskapsanalyse

Hva er de store utviklingtrekkene innen din bransje?
Lurer du på hvordan bedriften din gjør det i forhold til andre i bransjen? Våre analyser baserer seg ikke bare på måltall som lønnsomhet og omsetning, men tar også for seg indikatorer som lønnskostnader, effektivitet målt per ansatt, eller andre kriterier. 

Eller er det mer interessant å studere makrotall for å si noe om samlet utvikling eller kjøpekraften til kundene?

Foredrag

Vi har erfarne foredragsholdere med kunnskap og innsikt om en rekke spennende temaer.

Terje Strøm er sjeføkonom i NyAnalyse, med en bakgrunn fra politikk, næringsorganisasjoner og det private næringsliv. Samfunnet satt på spissen med oppdaterte og spennende analyser.

Villeman Vinje har bakgrunn fra økonomi og finans. Hva er de store trendene i verdenssamfunnet, og hvordan påvirker det Norge og din bransje?

Utvalgte temaer
Samfunnsgevinster fra digitalisering
Eldrebølgen og teknologimuligheter
Fremtidens arbeidsliv – ulike perspektiver
Velferdssamfunnet og skattesystemet
Regionale forskjeller i boligmarkedet

Kontakt

Legg igjen en beskjed så tar vi kontakt
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.