SMB-enes rolle i det grønne skiftet: forprosjekt for Klima- og miljødepartementet

NyAnalyse har i samarbeid med Footstep utarbeidet en rapport om små og mellomstore bedrifter (SMB-er) sin rolle i det grønne skiftet.

Prosjektet samler viktig innsikt fra forskning og erfaringer med grønne veikart i ulike bransjer. Det er også innhentet ny empiri gjennom to spørreundersøkelser rettet mot ledere i SMB-er og gjennom intervjuer med et utvalg ledere. Forprosjektet gir grunnlag for et større prosjekt for utvikling av et grønt veikart for SMB-er og hva som kan være hensiktsmessige løsninger og virkemidler. Dette arbeidet bør ses i lys av tiltak og innsatser i den ferske Klimameldingen (Meld. St.13 (2020-2021)) som ble offentliggjort i sluttfasen av forprosjektet.

Ni av ti bedrifter i Norge kan karakteriseres som små eller mellomstore i Norge. De spiller med andre ord en avgjørende rolle i grønn omstilling og i arbeidet med å nå klimamålsetningene frem til 2030. Det er også store markedsmuligheter for bedriftene som lykkes med grønn konkurransekraft. Myndigheter som sørger for god incentivstruktur som «nudger» (dytter) bedriftene i grønn retning vil både nå klimamålsetningene raskere og vinne konkurransen om fremtidens miljøbevisste forbrukere. Norsk samfunn og norsk næringsliv er gjennomgående langt mer opptatt av grønn omstilling enn for noen år tilbake, og ser det som en mulighet fremover. Funn fra undersøkelsene blant bedriftslederne viser at også SMB-ene er engasjerte og motiverte, men at de mangler tid og kompetanse til å planlegge og gjennomføre grønn omstilling.

Rapporten ble overlevert klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) under et digitalt møte den 29. april. Les mer om dette her.

Publikasjonsdato:

March 19, 2021

Bidragsytere:

Terje Strøm, Ida Gram, Villeman Vinje, Eivind Langdal og Martin Sundhaugen

SMB-enes rolle i det grønne skiftet: forprosjekt for Klima- og miljødepartementet