Medeierskap for ansatte i Norge

Rapporten NyAnalyse har utarbeidet på oppdrag fra Finansforbundet kartlegger relevant forskningslitteratur og presenterer nye funn og mulige bedringer av incentiver for medeierskap blant ansatte i Norge.

Innholdet i denne rapporten kan deles i tre hoveddeler. Med utgangspunkt i forskningslitteraturen, gir rapporten en oversikt over sentrale virkninger av medeierskap for ansatte i egen bedrift, hvor hovedbildet forskningen finner er at både bedriften og økonomien generelt styrkes ved økt medeierskap av ansatte i egen bedrift. Forskningen finner også andre positive virkninger, slik som at jobbsikkerhet og økonomien til den gjennomsnittlige ansatte med eierskap i egen bedrift styrkes.

Rapporten presenterer videre ny innsikt om synet på medeierskap i Norge, innhentet ved en spørreundersøkelse gjennomført blant Finansforbundets medlemmer. Denne støtter opp under hovedfunnene i forskningen.

Med dette som grunnlag, skisseres avslutningsvis noen muligheter for forbedringer av incentivene til medeierskap i egen bedrift. Dette gjøres både ved å bygge videre på strukturen til eksisterende ordninger basert på individuelt eierskap og ved å introdusere ny innretning av incentiver til medeierskap. Det pekes også på mulighetene kollektivt eierskap for ansatte kan gi, slik enkelte andre land har positiv erfaring med, men Norge ikke har incentiver og regler for.

Funnene fra rapporten ble presentert av partner og seniorøkonom Villeman Vinje under Finansforbundets webinar om medeierskap den 1. februar 2021, der blant annet finansminister Jan Tore Sanner (H) deltok.

Publikasjonsdato:

February 1, 2021

Bidragsytere:

Villeman Vinje, Eivind Langdal og Terje Strøm

Medeierskap for ansatte i Norge