Kartlegging av administrative sanksjoner i næringslivet

NyAnalyse har på oppdrag fra Regnskap Norge kartlagt administrative sanksjoner, spesielt overtredelsesgebyr, og hvordan de vedtas og benyttes i næringslivet. NyAnalyse har kartlagt lover og lovparagrafer som hjemler ileggelse av overtredelsesgebyr, samt utviklingen av lovverket over tid, hvilke tilsynsmyndihgeter som kan ilegge slike administrative sanksjoner, og størrelsene på beløpene som kan ilegges. Vi finner at det mangler en samlet oversikt over bruken av overtredelsesgebyr, samt informasjon om klageprosesser, antall klager og eventuelle utfall av klagesaker knyttet til ileggelse av administrative sanksjoner. NyAnalyse finner også at bruken av overtredelsesgebyr som sanksjoner er økende, med en fordobling i antall lover som gir hjemmel for overtredelsesgebyr fra 2015 til 2022. De siste 20 årene har det vært en 16-dobling i lovparagrafer som gir grunnlag for sanksjonen, fra 7 hjemler i 2003 til 118 hjemler høsten 2023.

NyAnalyse foreslår følgende tiltak som kan bidra til mer oversiktlig og rettferdig anvendelse av den administrative sanksjonen overtredelsesgebyr:

  1. Alle offentlige organ legger type sanksjon, hjemmelsgrunnlag, beløp, om saken er påklaget og resultat av klagen, inn i en felles oversikt som alle kan se.
  2. Utarbeide klarere og offentlig kjente retningslinjer for å sikre forutberegnelighet og rettssikkerhet.
  3. En ny gjennomgang av grunnlaget for innføringen av hjemler for overtredelsesgebyrer. Sist gang var i 2003, i den offentlige utredningen «Fra bot til bedring». I årene etterpå har antall hjemler økt markant.
  4. Kontakte Riksrevisjonen eller Sivilombudet for å evaluere bruken av overtredelsesgebyr med tanke på formål, retningslinjer og rettssikkerhet. Det bør også vurderes opprettelse et uavhengig klageorgan.

Les mer om rapporten og funnene på Regnskap Norge sine nettsider her.

Rapportens funn var også tema i denne nyhetsartikkelen hos NRK.

Publikasjonsdato:

April 16, 2024

Bidragsytere:

Terje Strøm, Marte Sæther Ottesen og Ingunn Meringdal

Kartlegging av administrative sanksjoner i næringslivet