Fra utenforskap til jobb: Ukrainske innvandreres samfunnsbidrag

NyAnalyse AS har på oppdrag fra SMB Norge undersøkt sysselsettingen av ukrainske flyktninger i Norge og samfunnsgevinsten av at disse kommer ut i jobb i stedet for å motta sosialstønad.

Etter den russiske invasjonen av Ukraina har rundt 70.000 ukrainere kommet til Norge. Ved utgangen av 2023 hadde 62.000 fått innvilget midlertidig kollektivbeskyttelse i Norge. To tredjedeler av de ukrainske asylsøkerne som ble registrert i 2022 og 2023, er i arbeidsfør alder (18 til 65 år).

Ifølge SSB er kun 1 av 5 ukrainere i alderen 20-66 år som har innvandret til Norge etter Russlands invasjon i jobb per november 2023.

Vi anslår en samlet årskostnad per ukrainsk flyktning på 675.800 kroner i mottaksåret, som inkluderer opphold på asylmottak, ytelser, og 12 måneder deltakelse i introduksjonsprogram. Etter introduksjonsprogrammet varierer stønaden avhengig av arbeidskapasitet, familie- og bosituasjon, og den enkelte persons helse, men i gjennomsnitt rundt 262.200 kroner. Dersom en ukrainsk flyktning jobber i ett år i stedet for å motta stønad, oppnår man en budsjettgevinst på 318.000 kroner og samfunnsøkonomisk gevinst på 416.300 kroner.

Vi anslår at man kan oppnå en årlig samfunnsgevinst på mellom 3,2 og 4,1 milliarder kroner dersom 10.000 ukrainere kommer i jobb fremfor å motta støtte.

Publikasjonsdato:

March 15, 2024

Bidragsytere:

Terje Strøm, Mari Kristine Knutsen og Marte Ottesen

Fra utenforskap til jobb: Ukrainske innvandreres samfunnsbidrag