Betydningen av økt yrkesaktivitet for personer over 50 år i helse- og omsorgssektoren

NyAnalyse har på oppdrag for Senter for seniorpolitikk gjennom våren og sommeren 2022 utredet hvordan seniorer over 50 år kan dekke en stor del av det store bemanningsbehovet i helse- og omsorgssektoren i fremtiden.

Kombinasjonen av en aldrende befolkning, stadig flere i aldersgruppen 80 år + og en relativt lav pensjoneringsalder i yrkene tilknyttet helsesektoren gir grunn til bekymring. I en prognose av Statistisk Sentralbyrå estimeres det at det vil mangle 57 000 årsverk innen helse og omsorg i 2035. Denne analysen ser spesielt på hvor mange årsverk 1 års utsettelse av pensjoneringsalder betyr for mangelen på arbeidskraft i helse-sektoren i året 2035. Som en tilleggsanalyse undersøkes også hvordan redusert omfang av uføregrad innen helse og omsorg kan bidra til å dekke et "ressursgap" som preger sektoren.

NyAnalyse finner at dersom seniorer over 50 år jobber ett år lenger innen helse og omsorgssektoren, så utgjør det 6 200 til 7 400 ekstra årsverk i 2035. I tillegg vil 10 prosent lavere uførhet i denne perioden kunne gi ytterligere 2 800 til 3 600 årsverk, og dermed et intervall på 9 000 til 11 000 ekstra årsverk samlet sett.

I forhold til mangelen på helse- og omsorgsårsverk på ca. 57 000 årsverk gir dette et betydelig og positivt bidrag, og NyAnalyse finner at kombinasjonen av ett år lenger i arbeid og 10 prosent mindre uførhet vil dekke rundt regnet 15 til 19 prosent av denne mangelen.

Les mer om rapporten på Senter for sentiorpolitikk sine sider her.

Publikasjonsdato:

September 13, 2022

Bidragsytere:

Terje Strøm, Rajee Sivam og Mari Kristine Knutsen

Betydningen av økt yrkesaktivitet for personer over 50 år i helse- og omsorgssektoren