NyAnalyse har på oppdrag for Econa gjennomført en spørreundersøkelse om seniorenes attraktivitet på arbeidsmarkedet. Formålet er få økt kunnskap om yngre, eldre i arbeidsmarkedet fra et arbeidsgiverperspektiv. For å belyse dette temaet har i intervjuet 10 ledere i ulike bedrifter, samt gjennomført en kvantitativ undersøkelse rettet mot 100 daglig ledere. I tillegg til oppsummering av viktige funn har vi også sett på mulige tiltak som kan bidra til å øke mobiliteten og sysselsettingen blant personer over 50 år.

Funn

Resultatene fra både den kvantitative spørreundersøkelsen og de kvalitative intervjuene viser at arbeidsgiverne mener at ansatte over 50 år er verdifull arbeidskraft i form av at de har lang erfaring,har et stort nettverk og at de er stabile. Samtidig opplever mange av lederne at yngre eldre og seniorer har et mindre ønske om å lære nye ting sammenlignet med yngre ansatte.

Videre viser spørreundersøkelsen at flere er uenig enn enig i at personer over 50 år har god digital kompetanse. Flertallet i den kvantitative spørreundersøkelsen oppgir skattefradrag for investering i livslang læring til de ansatte, bedre tilrettelegging for etter- og videreutdanning og redusert arbeidsgiveravgift for personer over 60 år som svært viktige eller viktige tiltak for å øke attraktiviteten til seniorer. Flertallet av lederne ønsker ikke å fjerne den øvre aldersgrensen i arbeidslivet.

Les mer her: https://www.econa.no/vraker-jobbsokere-over-55

Kontakt sjeføkonom Terje Strøm ved spørsmål: terje@nyanalyse.no

Publisert:

August 16, 2018